0 Flares 0 Flares ×

Algemene voorwaarden van MDC Media

1. Definities
1.1 Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden zoals die van tijd tot tijd worden gewijzigd.
1.2 Opdrachtgever
Iedere (rechts) persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst wenst af te sluiten of is aangegaan.

1.3 Opdrachtnemer
Martijn Deibel van MDC Media.

1.4 Partijen
Opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk.
1.5 Offerte
Een schriftelijk aanbod van opdrachtnemer zoals dat aan opdrachtgever is verstrekt en toegelicht.

1.6 Overeenkomst
Een door partijen ondertekend document waarin de afspraken met betrekking tot de door opdrachtnemer te verrichten – en de door opdrachtgever te aanvaarden werkzaamheden zijn vastgelegd.

2. Toepasselijkheid
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen partijen ook wanneer die niet mochten leiden tot- of niet in verband staan met een overeenkomst.
2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3. Offerte
3.1 Een offerte van opdrachtnemer is, voor opdrachtgever, vrijblijvend tenzij in de offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
3.2 Een offerte is 14 dagen geldig gerekend vanaf dagtekening van de offerte tenzij in de offerte anders is aangegeven.
3.3 Opdrachtnemer is aan de inhoud van een offerte gebonden wanneer opdrachtgever binnen 14 dagen na dagtekening van de offerte zijn akkoord met de volledige offerte schriftelijk kenbaar maakt. Indien deze schriftelijke kennisgeving na 14 dagen plaatsvindt heeft opdrachtnemer het recht om af te wijken van de offerte.
3.4 Opdrachtgever erkent dat de offerte juist en volledig weergeeft wat de werkzaamheden zijn die opdrachtnemer voor opdrachtgever zal gaan verrichten en wat opdrachtgever mag verwachten tenzij hier, schriftelijk, van wordt afgeweken in de overeenkomst.

4. Overeenkomst en opzegging
4.1 Een door opdrachtgever, schriftelijk, voor akkoord bevestigde offerte wordt door opdrachtnemer vastgelegd in een overeenkomst.
4.2. Een overeenkomst heeft slechts werkende kracht indien zij door beide partijen is ondertekend.
4.3 Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk in de overeenkomst anders zijn overeengekomen. In de overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt de feitelijk datum van de aanvang van de werkzaamheden vernoemd.
4.4. Indien een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd komen partijen een feitelijke datum van aanvang én beëindiging van de werkzaamheden overeen.
4.5 Een overeenkomst voor onbepaalde tijd is voor ieder der partijen opzegbaar. Opzegging van een overeenkomst voor onbepaalde geschiedt per aangetekende post en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 kalendermaand. Met inachtneming van deze opzegtermijn eindigt de overeenkomst 1 kalendermaand na de datum van aantekening van de opzegging.
4.6 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
4.7 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van opdrachtnemer vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

5. Prijzen
5.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.
5.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
5.3 De hiervoor gehanteerde tabellen worden vernoemd in de offerte en de overeenkomst.

6. Betaling
6.1 Op de door opdrachtnemer, in de offerte en de overeenkomst aangegeven wijze, dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.2. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever in verzuim. Vanaf het moment dat verzuim intreedt is opdrachtgever over het opeisbare bedrag wettelijke rente verschuldigd.
6.3 Wanneer opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn betalingsverplichtingen komen alle kosten ter verkrijging hiervan voor rekening van opdrachtgever.
6.4 In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever en de verplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer direct opeisbaar.
6.5 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.6 Indien opdrachtgever verzuimt aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen is opdrachtnemer gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten en/of te staken.

7. Wijziging en meerwerk
7.1 Indien opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande instemming van opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
7.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 7.1 de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
7.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken zal opdrachtnemer opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

8. Uitvoering
8.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren.
8.2. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.
8.3 Opdrachtgever zal alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden noodzakelijk zijn, op tijd aan opdrachtnemer verstrekken. Indien de benodigde gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
8.4 Indien overeengekomen is dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van de onderdelen uit een latere fase opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase heeft goedgekeurd en/of betaald.

9. Voltooiing
9.1 Wanneer in de overeenkomst een termijn overeengekomen is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden is dit te allen tijde een indicatieve termijn maar nooit een fatale termijn.
9.2 Indien opdrachtnemer, ongeacht de omstandigheden en oorzaken, verwacht een termijn te overschrijden zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

10. Geheimhouding
10.1 Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
10.2 Opdrachtnemer heeft het recht om de naam en het logo van opdrachtgever te gebruiken als referentie.

11. Exclusiviteit
Voor de duur van de overeenkomst verleent opdrachtgever aan opdrachtnemer het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren.

12. Intellectuele eigendom
12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door de opdrachtnemer verleende diensten rusten bij opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever is uitgesloten.
12.2 De door opdrachtnemer verstrekte stukken aan opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door opdrachtnemer is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met opdrachtnemer.
12.3 Alle door opdrachtnemer geleverde informatie blijft eigendom van opdrachtnemer. Na afloop van de overeenkomst kan opdrachtnemer opdrachtgever verzoeken geleverde informatie zoals rapportages en documenten retour te zenden.
12.4 Opdrachtnemer behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.
12.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

13. Aansprakelijkheid
13.1 De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 3.000 (drie duizend Euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van opdrachtgever wordt ontbonden.
b. redelijke kosten die opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat opdrachtnemer op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
13.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).
13.3 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 13.1 en 13.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten tenzij sprake is van grove schuld of opzet.
13.4 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien opdrachtgever opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten opdat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
13.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
13.6 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door opdrachtnemer geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
13.7 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan opdrachtnemer zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

14. Overmacht
14.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan opdrachtnemer is voorgeschreven.
14.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

15. Apparatuur & Software
Opdrachtgever dient zorg te dragen voor apparatuur en faciliteiten die toegang geven tot een netwerk. Op dit netwerk moet opdrachtgever de door opdrachtnemer verstrekte diensten kunnen ontvangen. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de gemaakte communicatiekosten.

16. Overdracht
Geen van beide partijen is gerechtigd om de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

17. Bevoegde rechter en toepasselijk recht
17.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Buffer 0 0 Flares ×